Tnsu Journal

สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password) กำหนดการรับวารสาร วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม

เกี่ยวกับวารสารวิชาการ

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Update : DEC แนะนำทรัพยากรการจัดอันดับ รายชื่อทรัพยากร Google เผย คำค้นหายอดนิยม คนไทยค้นหาอะไรมากที่สุด 2019 ม.หอการค้า เผย 10 อาชีพ อยู่ยาก ปี 62

Core Health & Fitness (Thailand)ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก************************** Copyright © 2020. สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(สวกกท). รายชื่อวารสารทั้งหมด วารสารกลุ่มที่ 1

วีดีโอ-การจัดอันดับความเกี่ยวข้องกับ EBSCO Discovery Service(ไทย) วีดีโอ-การค้นคว้าด้วย EDS วารสารวิชาการของไทย

วารสารกีฬา

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update : MAR รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ – Update : 10 ก.ย. รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

งานวิจัยศิริราชพยาบาล งานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์ สารสนเทศเพื่อนักวิจัยตำราหลัก-งานวิจัย รายชื่องานวิจัยด้านต่างๆ ห้องสมุด แนะนำแหล่งสารสนเทศ

  • 4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  • blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  • 1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  • 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  • เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง

ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา https://cricnewsonline.com/ อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่

วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI

คลิกเพื่อดูทั้งหมด 598 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2 คำแนะนำการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ รับรองช่วงปี พ.ศ.

ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี .1080.2030.030.0300.0710.0360.000 แนวโน้ม ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ค้นฐานข้อมูลOPAC

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อวารสารชื่อเรื่องเทียบเคียงISSNหัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อยผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์ 209 ชื่อเรื่อง

| 2020-09-11T06:09:45+00:00 6월 19th, 2020|News|Tnsu Journal에 댓글 닫힘